پژوهش، یادگیری و رشد

هدوی

همیار مادر- کودک هدوی

رشد فرآیندي است که از قبل تولد تا پایان عمر ادامه دارد و شامل جنبه هاي جسمی، شناختی، عاطفی-هیجانی، زبان و ارتباطات می باشد. آموزش هاي تخصصی می تواند پتانسیل هاي رشدي را شکوفا سازد. در کشور ما ضرورت و اهمیت توجه به تربیت و آموزش در اوایل کودکی از بلوغ کافی برخوردار نیست و همچنین سیاست گذاران مسئولیت خود در قبال این دوره ها را به عهده نگرفته اند و اشتباه رایج برخی والدین این است که آموزش فرزندان ما عملا از سن مدرسه آغاز می گردد. در حالی که در دنیا این آموزش از بدو تولد شروع می شود که این دوران را دوران طلایی رشد می دانند که بازدهی آموزش در این زمان افزایش می یابد. مجموعه هدوي با آنالیز ویژگی هاي فرزندتان توسط متخصصین روانشناسی خود برنامه آموزشی فردي شده را به خانواده ها ارایه داده و در اجرا ي این مسیر با همیار_رشد در کنار یکدیگر هستیم.

پخش ویدیو

پرورش استعداد کودکان یکی از مواردي است که والدین از بدو تولد و چه بسا از پیش از تولد نوزادشان به آن توجه می کنند اما خیلی از والدین نمیدانند راه هاي ساده ای برای پرورش استعدادهای فرزندشان وجود دارد. در این مقاله به تعدادی از ساده ترین و در عین حال مهم ترین و تاثیرگذارترین روش های فرزندپروری موثر و شکوفایی توانایی های بالقوه کودکان می پردازیم .

استقلال

 استقلال به شکوفا شدن استعداد کودك قدرت می بخشد. اگر کودك شما از برآورده کردن خواسته های شما در خود مطمئن نباشد نمی تواند استعداد خود را در نشان دهد. استقلال در کودك باعث می شود کودك اعتماد به نفس بیشتري داشته باشد و در برابر ناکامی ها مقاومت بیشتري از خود نشان داده و سعی کند موانع را با توجه به نوع توانایی ها و استعدادهایش پشت سر بگذارد. در نتیجه موفقیت بیشتری کسب می کند.

تخیل

کم و بیش کودکان تخیلاتی دارند. تخیلات آنها را به مسیر درست هدایت کنید و به تخیلاتش شکل دهید به عنوان مثال اگر کودك شما در انجام کار ي ب ی انگیزه است با ایجاد یک اسطوره خ یالی موفق در ذهنش او را تشویق کنید. البته کاملا به طور غیر مستقیم.

الگو باشید

سعی کنید خودتان الگو ي کودکتان شوید. براي موفقیت و رشد استعداد ها ي خودتان تلاش کنید. کودکتان باید ببیند شما به عنوان والدین هم براي موفقیت تلاش می کنید و حتی گاهی نیز شکست می خورید. موفقیت و کشف استعداد ها نیاز به تلاشی مستمر و کمی صبر دارد. مداومت شما در انجام کارها می تواند الگو ي خوبی برا ي فرزندتان باشد.

تشویق

تشویق نیز در این زمیته نقش مهمی را ایفا می کند اگر تشویقی در کار نباشد، با افزایش سن، اعتماد به ن فس کودك نسبت به توانمند ي هایش کم می شود و ممکن است فرصت ها و تجربهها ي جدی دي را که برا ي رشد فردي او مفید باشد را از دست بدهد.

کنجکاوي

کودکانتان را به طور غیر مستقیم وادار به سوال از هرکس و هر چیز (البته نه در رابطه با مسائل شخصی) کنید. کنجکاو ي کودك، او را در موقعیت کشف شرایط و محیط قرار می دهد. به سوالات کودك خود با احترام پاسخ دهید تا او به اهمیت پاسخ دادن و جستجو برا ي جواب سوا ل پی ببرد .

تصور مثبت از خود

شما تنها کسی هستید که می توانید خودباور ي را در کودکتان ایجاد کنید و پرورش دهید. البته نکته مهم اینجاست که تشویق شما بای د مطابق موفقیت کودك با شد نه اغراق آمیزتر . در حقیقت شما برا ي کودکتان مانند آینه هستید پس باید منکعس کننده تواناییها ي حقیقی او باشید تا کودك بتواند به شما و خودش اعتماد پیدا کند .

خلاقیت

بیشتر کودکان از شرکت در فعالیت هاي هنري، نمایشی مانند خواندن سرود، نواختن موسیقی، تئاتر، آشپز ي و یا فعالیت هاي هنر ي دیدار ي مانند نقاشی، مجسمه ساز ي، عکاسی و کاردستی لذت می برند. بنابراین فراهم کردن زمینه و فرصت مناسب برا ي انجام اینگونه فعال یت ها نه تنها باعث پرورش خلاقیت کودك می شود بلکه باعث رشد هوی ت فردي، فکري و احساسی آنها نیز می شود

ما می دانیم یکی از مولفه هاي مهم و تاثیر گذار در رشد، سلامت و تغذیه می باشد و بر افزایش آگاهی خانواده ها در  مورد چگونگی محافظت و توسعه سلامت تمرکز داریم. همچنین فعالیت ها و رویدادهاي مختلفی را با هدف آگاه سازی والدین از اهمیت مراقبت هاي دوران بارداري و نوزاد، ویزیت منظم پزشک، تغذیه سالم و فعالیت بدنی و همچنین راه های پیشگیری و درمان برگزار می کنیم

سلامت

 سالم و ایمن نگه داشتن
ما یک برنامه Well Visit داریم، ویزیت های مطلوب، معاینات منظم با پزشک، پرستار یا سایر متخصصان سلامت که همیار_ رشد شما هستند، انجام می شود.

تغذیه

افزایش کیفیت خدمات و مراقبت
تغذیه مناسب در سال ها ي اولیه (0 تا 5 سالگی) برای رشد بهینه و ایجاد زمینه براي سبک زندگی سالم مهم است. متخصصین سال های اولیه را به عنوان حوزه ای کلیدی برای بهبود سواد غذایی در میان خانواده های شناسایی می کنند. هدوی محیطی را فراهم می کند که از زندگی سالم برای کودکان و خانواده ها حمایت خواهد کرد.

یکی دیگر از مولفه هاي مهم و تاثیر گذار در رشـد، محیطی می باشـد که فرزندان در آن زندگی و کسـب تجربه می کنند. هدوی لزوم توجه به توســعه طراحی محتواي آموزش و طراحی محیط مبتنی بر اصــول و معیارهای معماري و روانشـناختی براي ایجاد محیطی که تاثیر مثبت بر رشـد همه جانبه فرزند بگذارد را در برنامه هاي رشـد خود قرارداده اسـت. فضـاهایی که داراي شـرایط مناسـب و مطلوب براي رشـد فیزیکی، شـناختی، عاطفی و اجتماعی فرزندان می باشـد. که تحقق این امر از طریق طراحی جزییات فضـاها با توجه به رفتار فرزندان امکان پذیر می گردد.

بر اسـاس پژوهشـی جدید در عصـر کنونی، کودکان به طور متوسـط 7 سـاعت و 38 دقیقه در روز یا 53 سـاعت از هفته ي خود را صـرف اسـتفاده از رسـانه و ابزارهایی همچون موبایل، بازيهاي ویدئویی، تلویزیون و کامپیوتر می کننـد. بر اســاس تحقیقـات اخیر، این «جـدایی از طبیعـت» بـا درصــد موفقیـت تحصــیلی در مـدرســه، اعتمادبهنفس کودك و بسـیاري از مشـکلات اجتماعی،عاطفی، عقلانی و جسـمی کودك رابطه دارد. ریچارد لوو[1 [نویســندهي بنام کتاب «آخرین کودك در جنگل» از این مشــکلات بهعنوان «اختلال فقر طبیعت » یاد میکنند درمییابیم که آنها بهراستی طبیعت را کمتر تجربه میکنند! وقتی به برنامههاي درسـی گوناگون کودکانمان نگاه میکنیم یا سـاعاتی که با لوازم الکترونیکی سـروکار دارند، این شـرایط بهقدري مهم و تأثیرگزار اسـت که ما در مقام مربی یا والدینِ کودك باید دربارهي آن بیشـتر بدانی م تا کمک کنیم کودکانمان بهسـمت رشـد جسـمی و عاطفی هدایت شـوند.
در این مقاله، تأثیر ارتباط با طبیعت یا عدم ارتباط با آن را بر رشـد شـناختی کودك تحلیل خواهیم کرد. بدین ترتیب میتوان مفاهیم این یافتهها را در اختیار والدین و آموزگاران گذاشت.

مزایاي طبیعت برای کودکان

بر اسـاس پژوهشـی جدید در عصـر کنونی، کودکان بهطور متوسـط 7 سـاعت و 38 دقیقه در روز یا 53 سـاعت از هفتهي خود را صـرف اسـتفاده از رسـانه و ابزارهایی همچون موبایل، بازيهاي ویدئویی، تلویزیون و کامپیوتر میکننـد. بر اســاس تحقیقـات اخیر، این «جـدایی از طبیعـت» بـا درصــد موفقیـت تحصــیلی در مـدرســه، اعتمادبهنفس کودك و بسـیاري از مشـکلات اجتماعی،عاطفی، عقلانی و جسـمی کودك رابطه دارد. ریچارد لوو[1 [نویســندهي بنام کتاب «آخرین کودك در جنگل» از این مشــکلات بهعنوان «اختلال فقر طبیعت » یاد میکنند درمییابیم که آنها بهراستی طبیعت را کمتر تجربه میکنند! وقتی به برنامههاي درسـی گوناگون کودکانمان نگاه میکنیم یا سـاعاتی که با لوازم الکترونیکی سـروکار دارند، این شـرایط بهقدري مهم و تأثیرگزار اسـت که ما در مقام مربی یا والدینِ کودك باید دربارهي آن بیشـتر بدانی م تا کمک کنیم کودکانمان بهسـمت رشـد جسـمی و عاطفی هدایت شـوند.
در این مقاله، تأثیر ارتباط با طبیعت یا عدم ارتباط با آن را بر رشـد شـناختی کودك تحلیل خواهیم کرد. بدین ترتیب میتوان مفاهیم این یافتهها را در اختیار والدین و آموزگاران گذاشت.

مزایاي عاطفی

بیرون رفتن از خانه یا هر فضاي بستهاي احساس خوبی به همراه دارد. کودکان آزاد می شوند تا حرکت کنند، بچرخند وآزادانه، سروصدا کنند؛ همه ي این ها فرم هایی از «بیان خود» است که اغلب در فضاي منزل یا مدرسه محدود می شود. در فضاي باز کودك می تواند بپرد، لی لی کند، بدود، بالا برود و فریاد بزند که همه ی این ها موجب آرامش و کاهش تنش وبیقراری او میشوند. به علاوه، بر اساس نتایج تحقیقات فراوان در این زمینه، بازی و فعالیت در طبیعت از علائم اختلال توجه و تمرکز می کاهد و هیجانات منفی کودك را به خوبی کنترل می کند.


مزایاي فکری

جهان طبیعی همچون آزمایشگاهی بی انتهاست و کودکان دانشمندان ذاتی و خودانگ یختهي این آزما یشگاهاند. آن ها عاشق تجربه کردن هستند: ببینند، بو کنند، بشنوند و بافت ها را لمس کنند. طبیعت نیز تجارب بی شماري را برای اکتشاف،خلاقیت، حل مسئله  آموزش[مثال، کودك پیش از اینکه از صخرهاي بپرد، در حال محاسبه کردن فاصله ها در ذهن خود است. یا زمانی که با شاخه ها و کمی گِل خانه سازي می کند، اولین تجربه اش از مهندسی را در ذهن خود ثبت می نماید.(STEM1)]آموزش علوم، تکنولوژي ، مهندسی و ریاضی) برای آن ها فراهم می کند.


مزایاي اجتماعی

گاهی پیش میآید که کودکان در حین باز ي، دوستان و هم بازي هاي جدید پیدا می کنند. البته آن ها م یتوانند به تنهایی بازي کنند، اما ا ین شانس را هم دارند که تعامل کردن با دیگر ي را یاد بگیرند یا زمانی که با یکدیگر به اختلاف برمی خورند به حل مسئله بپردازند. در حالت طبیعی، کودکان اغلب با ی کدیگ همکاری می کنند تا بازی ها و قوانین آن را بسازند؛ چون هیچ یک از بازی ها در عمل نسخه ی مشخصی ندارد؛ همچنین کودکان در زمان زخمی شدنِ همتای خود، را مکان همدرد تجربه و تمرین می کنند.

 

 

مزایاي جسمی

هوای تازه در طبیعت انرژی بخش است و فرصت هاي زیادی را برا ي فعالیت فراهم می کند. این فعالیت ها باعث می شوند که عضلات کودك تقویت شود. در معرض نور خورشید قرار گرفتن هم به معناي جذب ویتامین D است که آثار مثبت متعددي دارد: یکی از آن ها تقویت سیستم ایمنی کودك است ؛ همچنین با انجام دادن انواع حرکات فیزیکی، کودك کالري بیشتري میسوزاند. در نتیجه، اندامی متناسبتر خواهد داشت.

 

مزایاي محیط زیستی

علاوه بر مزایای فردي که در نتیجه ی ارتباط با طبیعت به وجود می آید، برخی از مزایا جنبه ي جمعی دارد. کودکانِ ما ناظران آینده ی زمین هستند و براي اینکه انسان هایی علاقه مند به حفاظت از محیط زیست پرورش یابند، ابتدا باید حس عشقی عمیق در آن ها به وجود آید، سپس این احساس درون آن ها نهادی نه شود. تنها راهی که کودکان را قادر می سازد در طبیعت احساس علاقه و راحتی کنند، این است که درها را باز کنی م و به آن ها اجازه دهیم در شگفتی دنیاي طبیعی گردش کنند.

 

ثبت درخواست مشاوره