مسئولیت اجتماعی

ماموریت ما ایجاد یک بنیان محکم برای کودکان و خانواده‌های آن‌ها با تاکید بر سازماندهی مراحل مهم رشد کودکان نوپا است.ما با خدمت به خانواده‌ها، به بهبود کیفیت زندگی کودکان و جوانان در خانواده آن‌ها کمک می‌کنیم. وقتی کودکان و خانواده‌ها از پایه و اساس محکم خدمات و پشتیبانی برخوردار باشند و اگر سیستم کودکی در سال‌های ابتدایی هماهنگ با اصل رشد باشد، کودکان رشد متناسب با ارزش‌های خود خواهندداشت. ما با بهینه‌سازی اهمیت دوران کودکی، تشویق نوآوری و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های مراقبت، سلامت و رشد کودکان را بهینه می‌کنیم به طوری که همه کودکان به تمام پتانسیل‌های خود می‌رسند. همه والدین را توانمند کنیم تا فرزندان خود را برای داشتن سلامت اجتماعی و عاطفی تربیت کنند.