مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح
ساعت برگزاری دوره : 09:00-12:00
تعداد جلسات : 11
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل میزان تحصیلات: حداقل فوق ديپلم
قیمت دوره : 2,500,000 تومان

بهبود کسب و کار نوآورانه

ويژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیلات: حداقل فوق ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني: سالمت جسمي و روحي
مهارت هاي پیش نیاز: دوره انجام عملیات کمک هاي اولیه با کد 325730470021
طول دوره آموزش:
طول دوره آموزش: 200ساعت
زمان آموزش نظري: 56ساعت
زمان آموزش عملي: 144ساعت
زمان کارورزي : 0 ساعت
زمان پروژه : 0 ساعت

چکیده دوره

عناوین آموزشی:
بررسی نیازها و غرایز کودکان در سنین رشد
اطفال تغذیه
برنامه ریزی فعالیت های اساسی و جنبی برحسب ایام سال
خوانی شعر
قصه گوئی
بازی دادن و سرگرم کردن کودکان
انتقال نکات اجتماعی , اخالقی , ایمنی و بهداشتی
نمایش اجرای
زبان آموزی و تقویت حواس پنجگانه
ساخت وسایل کمک آموزشی و سرگرمی و بازی
تقویت رفتارهای تسهیل گری و عدم قضاوت در تعامالت کودکان
مراقبت، ایمنی و بهداشت ویژه قرارگرفتن کودکان در طبیعت و آموزش های حفظ محیت زیست

سایر توضیحات

طول دوره آموزش:
طول دوره آموزش: 130ساعت
زمان آموزش نظري: 48ساعت
زمان آموزش عملي: 82ساعت
زمان کارورزي: 0 ساعت
زمان پروژه: 0 ساعت
سبد خرید