مشخصات دوره

صندلی غذاخوری ببکو مدل 818

چکیده دوره

توسعه هوش موسیقایی

توسعه هوش درون فردی

توسعه هوش تصویری- فضایی

توسعه هوش کلامی- زبانی

توسعه هوش جسمی- حرکتی

توسعه هوش برون فردی

توسعه هوش طبیعت گرا

توسعه هوش وجودی

توسعه هوش اخلاقی

سایر توضیحات

سبد خرید