مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : عصر
ساعت برگزاری دوره : 16:00-19:00
تعداد جلسات : 16
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل میزان تحصیلات: لیسانس مديريت (كلیه گرايش ها)
قیمت دوره : 2,700,000 تومان

مدیر منابع انسانی

طول دوره آموزش : 133ساعت
ـ زمان آموزش نظري : 91ساعت
ـ زمان آموزش عملي : 118ساعت
ـ زمان كارورزي : ساعت
ـ زمان پروژه : ساعت

چکیده دوره

عناوين دوره:
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
طراحی ساختار سازمانی
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل
کارمندیابی، جذب و استخدام نیروی انسانی
توسعه منابع انسانی
مدیریت عملکرد کارکنان
پرداخت یا جبران خدمت کارکنان
رهبری ارتباطات و انگیزش کارکنان
مدیریت روابط کار و HSE

سایر توضیحات

مدير منابع انساني، به فرايند مديريت افراد در سازمانها به شیوهاي نظام مند، ساختار يافته و كامل مـي پـردازد. اين امر شامل زمینههاي استخدام پرسنل، حفظ پرسنل، تنظـیم و مـديريت پرداخـت و مزايـا، مـديريت عملكـرد، مديريت روابط كار، مديريت تغییر و مراقبت خروج از شركت يا سازمان براي جمع كردن فعالیت ها است.
حداقل توانايي جسمي و ذهني : داشتن سلامت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز : ندارد
سبد خرید