مشاهده، مستندسازی و ارزیابی رشد

همیار رشد

رشد فرآیندي است که از قبل تولد تا پایان عمر ادامه دارد و شامل جنبه های جسمی، شناختی، عاطفی-هیجانی، زبان و ارتباطات می باشد. آموزش های تخصصی می تواند پتانسیل های رشدی را شکوفا سازد.

در کشور ما ضرورت و اهمیت توجه به تربیت و آموزش در اوایل کودکی از بلوغ کافی برخوردار نیست و همچنین سیاست گذاران مسئولیت خود در قبال این دوره ها را به عهده نگرفته اند و اشتباه رایج برخی والدین این است که آموزش فرزندان ما عملا از سن مدرسه آغاز می گردد.در حالی که در دنیا این آموزش از بدو تولد شروع می شود که این دوران را دوران طلایی رشد می دانند که بازدهی آموزش در این زمان افزایش می یابد.

پخش ویدیو