دوره های آموزشی
برگزار کننده کارگاه های آموزشی
مشاوره اختصاصی
مشاوره فردی ، خانواده و سازمانی
همیار رشد کودک
برگزار کننده تور های آموزشی کودکان
قبل
بعدی

دوره های آموزشی هدوی

223232

هوش و خلاقیت

پرورش استعداد کودکان یکی از مواردی است که والدین از بدو تولد و چه بسا از پیش از تولد نوزادشان به آن توجه می کنند اما خیلی از والدین نمیدانند راههای ساده ای برای پرورش استعدادهای فرزندشان وجود دارد. در این مقاله به تعدادی از ساده ترین و در عین حال مهم ترین و تاثیرگذارترین روش های فرزندپروری موثر و شکوفایی توانایی های بالقوه کودکان می پردازیم .

سلامت و تغذیه

ما می دانیم یکی از مولفه هاي مهم و تاثیر گذار در رشد، سلامت و تغذیه می باشد و بر افزایش آگاهی خانواده ها در مورد چگونگی محافظت و توسعه سلامت تمرکز داریم. همچنین فعالیت ها و رویدادهاي مختلفی را با هدف آگاه سازي والدین از اهمیت مراقبت هاي دوران بارداري و نوزاد، ویزیت منظم پزشک، تغذیه سالم و فعالیت بدنی و همچنین راه هاي پیشگیري و درمان برگزار می کنیم.

طراحی محیط و فعالیت رشد

ما می دانیم یکی از مولفه هاي مهم و تاثیر گذار در رشد، سلامت و تغذیه می باشد و بر افزایش آگاهی خانواده ها در مورد چگونگی محافظت و توسعه سلامت تمرکز داریم. همچنین فعالیت ها  و رویدادهاي مختلفی را با هدف آگاه سازي والدین از اهمیت مراقبت هاي دوران بارداري و نوزاد، ویزیت منظم پزشک، تغذیه سالم و فعالیت بدنی و همچنین راه هاي پیشگیري و درمان برگزار می کنیم.

تورهای آموزشی

بر اسـاس پژوهشـی جدید در عصـر کنونی، کودکان بهطور متوسـط 7 سـاعت و 38 دقیقه در روز  یا 53 سـاعت از هفته ی خود را صـرف اسـتفاده از رسـانه و ابزارهایی همچون موبایل، بازيهای ویدئویی، تلویزیون و کامپیوتر میکننـد. بر اســاس تحقیقـات اخیر، این «جـدایی از طبیعـت» بـا درصــد موفقیـت تحصــیلی در مـدرســه، اعتمادبهنفس کودك و بسـیاری از مشـکلات اجتماعی، عاطفی، عقلانی و جسـمی کودك رابطه دارد.

مرکز مشاوره هدوي با مجوز رسمی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مشغول به فعالیت است. هدوی، با هدف تخصصی نمودن امور مشاوره در حوزه هاي گوناگون مرتبط با زندگی فردي و اجتماعی مردم، به ارائه پکیج خدمات مشاوره اي روزآمد به صورت حضوري و انلاین پرداخته است و افتخار دارد که مرکزی منحصر به فرد جهت ارائه این نوع خدمات را بنیان نهاده است.

بخش های مشاوره

ثبت درخواست مشاوره