مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح/عصر
ساعت برگزاری دوره : 09:00-12:00/ 16:00-19:00
تعداد جلسات : 4
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :بزرگسال +40
قیمت دوره : 900,000 تومان

اصول تغذیه برای دوره سالمندی سالم

چگونه مي توان تغذيه درست داشت؟
شرط اصلي سالم زيستن، داشتن تغذيه صحيح است.
تغذيه صحيح يعني رعايت دو ا صل تعادل و تنوع در برنامه غذايي روزانه.تعادل به معني مصرف مقادير كافي از مواد مورد نياز براي حفظ سلامت بدن است وتنوع يعني مصرف انواع مختلف مواد غذايي كه در 5گروه اصلي غذايي معرفي مي شوند.
بهترين راه اطمينان از تعادل و تنوع در غذاي روزانه استفاده از هر 5گروه اصلي غذايي است.
گروه ا صلي غذايي عبارتند از: گروه نان و غلات، گروه ميوه ها، گروه سبزي ها، گروه شير و لبنيات، گروه گو شت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها.
مواد غذايي هر گروه، داراي ارزش غذايي تقريبا” يكسان هستند و مي توان از يكي به جاي ديگري استفاده كرد.
مقايسه مقدار مصرف روزانه از گروه هاي غذايي را مي توان با استفاده از شكل يك هرم نشان داد

چکیده دوره

چگونه مي توان تغذيه درست داشت؟
شرط اصلي سالم زيستن، داشتن تغذيه صحيح است.
تغذيه صحيح يعني رعايت دو ا صل تعادل و تنوع در برنامه غذايي روزانه.تعادل به معني مصرف مقادير كافي از مواد مورد نياز براي حفظ سلامت بدن است وتنوع يعني مصرف انواع مختلف مواد غذايي كه در 5گروه اصلي غذايي معرفي مي شوند.
بهترين راه اطمينان از تعادل و تنوع در غذاي روزانه استفاده از هر 5گروه اصلي غذايي است.
گروه ا صلي غذايي عبارتند از: گروه نان و غلات، گروه ميوه ها، گروه سبزي ها، گروه شير و لبنيات، گروه گو شت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها.
مواد غذايي هر گروه، داراي ارزش غذايي تقريبا” يكسان هستند و مي توان از يكي به جاي ديگري استفاده كرد.
مقايسه مقدار مصرف روزانه از گروه هاي غذايي را مي توان با استفاده از شكل يك هرم نشان داد

سایر توضیحات

سبد خرید