مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح/عصر
ساعت برگزاری دوره : 09:00-12:00/ 16:00-19:00
تعداد جلسات : 2
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :بزرگسال +40
قیمت دوره : 900000 تومان

اصول تغذیه برای دوره سالمندی سالم

چکیده دوره

چگونه مي توان تغذيه درست داشت؟
شرط اصلي سالم زيستن، داشتن تغذيه صحيح است.
تغذيه صحيح يعني رعايت دو ا صل تعادل و تنوع در برنامه غذايي روزانه.تعادل به معني مصرف مقادير كافي از مواد مورد نياز براي حفظ سلامت بدن است وتنوع يعني مصرف انواع مختلف مواد غذايي كه در 5گروه اصلي غذايي معرفي مي شوند.
بهترين راه اطمينان از تعادل و تنوع در غذاي روزانه استفاده از هر 5گروه اصلي غذايي است.
گروه ا صلي غذايي عبارتند از: گروه نان و غلات، گروه ميوه ها، گروه سبزي ها، گروه شير و لبنيات، گروه گو شت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها.
مواد غذايي هر گروه، داراي ارزش غذايي تقريبا” يكسان هستند و مي توان از يكي به جاي ديگري استفاده كرد.
مقايسه مقدار مصرف روزانه از گروه هاي غذايي را مي توان با استفاده از شكل يك هرم نشان داد

سایر توضیحات

هرم غذايي چيست؟
هرم غذايي نشان دهنده گروه هاي غذايي و موادي است كه در هر گروه جاي مي گيرند. قرار گرفتن موادغذايي در بالاي هرم كه كمترين
حجم را در هرم ا شغال مي كند به اين معني ا ست كه افراد بزرگ سال بايد از اين د سته از مواد غذايي كمتر م صرف كنند (مانند قندها و
چربي ها.) هر چه از بالاي هرم به سمت پايين نزديك مي شويم حجمي كه گروه هاي غذايي به خود اختصاص مي دهند بيشتر مي شود
كه به اين معني است كه مقدار مصرف روزانه اين دسته از مواد غذايي بايد بيشتر باشد.
شناسايي گروههاي غذايي به عنوان راهنمايي براي تغذيه كليه گروههاي سني در جامعه ضروري است و پايه و اساس برنامه ريزي غذايي
است كه البته در گروههاي سني مختلف قابل انطباق با شرايط ويژه آن گروه مي باشد
سبد خرید