مشخصات دوره

همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد

رشد سطح1(تا۲ماهگي)

چکیده دوره

توسعه هوش موسیقایی

توسعه هوش درون فردی

توسعه هوش تصویری- فضایی

توسعه هوش کلامی- زبانی

توسعه هوش جسمی- حرکتی

توسعه هوش برون فردی

توسعه هوش طبیعت گرا

توسعه هوش وجودی

توسعه هوش اخلاقی

سایر توضیحات

سبد خرید